Avoiding_Crime_When_Parking_Your_Car

0 Comments

הימנעות מפשע מתקופת חניית רכבכם
מחבר: רוברט יאנג
google.com/articles/auto_and_trucks/article_1353.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05
קטגוריה: משאיות אוטומטיות_
מאמר:


גניבה ונדליזם
– במידת האפשר, כל ספק לכל בית מגורים מוסך מקובע עצמאית בגבולות הדירה. מוסכים נעולים מבחוץ לגבולות או גם חניונים מעורים מוארים וגלויים הינם החפצים הטובים ביותר.
באזורי המגורים של שהינם בלתי אפשרי לעבור מוסכים קוטג’ים, כדאי חניון חניה או גם שביל בחניה מקובצת הרחק מבתי מגורים.
– ככלל, יש למנוע מחניונים תת קרקעיים או מרובי קומות, מכיוון שהם הינם כר רבייה לוונדליזם ופשע. במידה הינם כבר נמצאים, הגבלת פיסות פתח וסיפוק שערים נעולים בריאים מסוגלת לצמצם את אותו הסכנה. לחלופין, תוכלו נוצר לתת בכול תושב שערים נעולים עלול למזער חשש. לחלופין, יהיה בידכם נוצר להבטיח לכל אזרח ואזרח מוסך הניתן לנעילה בתוך המצע, שיש להן דלתות מתכת חסינות ונדליות – מוסכים בתוך מוסכים, כביכול. לחלופין, אפשר להבטיח למשתמשים נעילה מיידית אם כרטיס עצמאי פלסטיק המפעיל דלתות אלקטרוניות.

– מושם למנוע מחניונים מקובצים באזורי פשיעה גבוהה. אם בלתי אפשרי להימנע מהן, העוזרות צריכות להביא בעיני שתי דירות; עליהן לשאת מצוידים בשערים חזקים או לחילופין בדלתות הטיה, ולעולם אין כלל למקם בו בסמטאות.
– חניונים פתוחים הינם נמוכים ולראות את אותן הדיור וחניוני הגולשים זה ניתנים לזיהוי, מוארים כמו שצריך וגלויים מהדירות.
אונס, תקיפה, שוד
– במטרה להפוך את אותו החניונים לבטוחים 2 שנים, על המתכננים לספק גישה ישירה מאזורי חניה לכניסה למקום לגור בו.
– חניונים הינם אינם יותר מ- 60 מטרים מבתי מגורים, והשביל ישאר מואר ונקי משיחים.
– חניוני קהל הגולשים הם ככל הנראה מוארים כהלכה, שאפשרי לזיהוי וגלויים מדירות.
– הגישה לחניונים סגורים צריכה להיות מלווה לקחת מוגבלת לתושבים בידי אמצעי בקרת פתח אלקטרוני ספציפי במידת האפשר.
– באופן מקובל להגביל רק את הגישה למקום לגור בו, ברר שגם הגישה שיטת חניונים מנוטרת.
– באזורי פשיעה משמעותית, עלול שיהיה מה לעשות דרכי מעקב שיטות מודרניות בחניונים. ספר תורה מחיר , זמינה יחידת אינפרא אדום המגלה נוכחות על ידי פולשים – וכדאי שלא יהיה חתלתול וכלבים – בידי החימום של גוף, ומדליקה אוטומטית את אותה האורות בחניון ומכבה אותם אחרי 15 ידוע שעד 20 שניות.
ZZZZZZRecent Comments

No comments to show.