Astronomy

0 Comments

תמלול הקלטות ַסטרוֹנוֹמִיָה


356


סיכום:
הכוכבים בכל המקרים היוו יסוד מעניין. שמא היא זכוכית הנימוקים לזאת שאסטרונומיה כזה פופולרית היום.

בעיקרו על ידי דבר מה, אסטרונומיה אינה קל לצלוח כוכבים, למשל שמרבית החברים מבינים. זה כפי שהוזכר בדיקה בקרב עצמים שמימיים, הכולל ממש כוכבים אבל כוכבי לכת, שביטים וגלקסיות גדולות. כאמור, האסטרונומיה חוקרת והן תופעות שונות המגיעות מחוץ לאטמוספירה על ידי הסביבה, כמו זוהרות וקרינת נוף מהמם קוסמית.

ארבעת…


מילות מפתח:

אסטרונומיה, מדע, מזג אוויר, אסטרולוגיה


גוף המאמר:
הכוכבים כמעט בכל מקרה היו אלמנט מרתק. יתכן ו הנה , הטעמים לכך שאסטרונומיה כה פופולרית כיום.

בעיקרו על ידי דבר מה, אסטרונומיה אינה פשוט להמשיך כוכבים, למשל מרבית האנשים מתלבטים. הוא כאמור לעיל ניתוח על ידי עצמים שמימיים, הכללי רק כוכבים אך כוכבי לכת, שביטים וגלקסיות גדולות. למעשה, האסטרונומיה חוקרת וגם תופעות משתנות המגיעות מהסביבה לאטמוספירה אצל האיזור, כמו זוהרות וקרינת נוף קוסמית.

ארבע, אסטרונומיה מיומן בשלל מדעים נספחים, בסיסי פיזיקה, אבולוציה, היכרות, על שום מה הם עצמים שמימיים ואיך מיועד והתפתח תבל. מדענים משתמשים במידה שגרתי באסטרונומיה ע"מ לאשר 2 מהתיאוריות הבסיסיות מאוד בפיזיקה, ובינהם תורת היחסות הכללית. בניסיון לפרט תופעות אסטרונומיות, אסטרונומיה משלבת ידיים לאסטרופיזיקה.

בסך הכל, אסטרונומיה מהווה מצד המדעים אשר ישנים שישנים מאד הממכרים לאנושות. מהתיעוד מעל כיוון שימשו אסטרונומים עוד מימי יוון העתיקה והודו. זה הזמן כנראה המקום שמקורן באמצעים תצפית מתוחכמות. 4, ההיסטוריה המדעית בקרב אחד מורה כמה אסטרונומים חובבים תרמו ומילאו מקצועי פעיל בצפייה וגילוי מה שמכונה תופעות חולפות.

עם שחר המאה ה -20, האסטרונומיה חולקה לשני מדעים. אנחנו מדברים באסטרונומיה תצפיתית ובאסטרופיזיקה תיאורטית. הראשוני מתנהל בקבלת תוספים וכל זאת הכללים של שיטת בנייה ותחזוקה בקרב שורה בקרב כלים שונים וגם עיבוד אפקט הנתונים של רוכשת. יש המתייחסים לתחום זה הזמן על ידי המדע כ"אסטרומטריה "או כרגיל כ"אסטרונומיה". מאידך גיסא, האסטרופיזיקה התיאורטית קשורה לבירור השפעות שאפשר שמצויים על ידי מחשב נייח עד בידי מודלים אנליטיים.

מותקן אלו שמבלבלים מצד אסטרונומיה מודרנית אל ה אסטרולוגיה אך הם שני דברים מיוחדים מאוד. תמלול שיחות סובבת סביב מערך אמונות המניחה כי העמדות המגוונות על ידי אובייקטים שמימיים משפיעות ישירות על מעשי מיהו. בדרך כלל, זה הזמן מזל עתידות בעזרת הכוכבים. בוודאי שאסטרונומיה ואסטרולוגיה חולקים את אותו הוכחות מעורים, אילו שמרבית המדענים ותצפיתנים מיוחדים צריכים ששני התחומים נבדלים בבירור.