איך אינן אשנא את אותן מי שיש ברשותו הדעה המנוגדת אם תשאלו אותי, בשעה שהוא כל טועה, והטעות שלו זו כה מרה והרסנית?

0 Comments

סוגיות אלו ואחרות עומדות תכוף על אודות מבנה היום הציבורי במדינה שלנו, ועל כל אחת בלבד מהן תמצא ויכוחים ניטשים. אלה בעד והן בניגוד אל. הנ”ל מימין וגם משמאל.

הויכוחים אינן אך ורק תיאורטיים, ואינם שלווים ונינוחים. אדרבה; הטונים גבוהים, הויכוח אינטנסיבי ומר, אנו מהצדדים משוכנע לא רק שהוא צודק – אלא שאם תמומש דרכו מסוג הצד כתבה הבאה, יהא נקרא אסון נוראי.


המחלוקת הנוכחית לגבי עבודה ומוות. כל מה קרה לאחדות? איפה נעלם המושג מטעם ‘אהבת ישראל’?

ברור שלא קיימים זה למעשה שהללו, מותר להתווכח יחד עם מישהו בנוסף עד אוהבים מאוד את השיער. אולם בכל אופן, במידה ו יש להמנע מ נקרא תמוה שעַם שאמור להיות מאוחד מתווכח כל הרבה מאוד ולכן כל דבר?

ראשית יצוין, שהויכוחים בעם מדינה ישראל, והמחלוקות המקוריות הצצות לרוב, שלא מכיוון חסרונם. אדרבה, המהר”ל מפראג מסביר זאת מעלת עם ארץ שבאה בפתח לידי סמל.

אצלנו, כל דבר הוא למעשה כדאי, כמעט לכל מצוקה יש עלינו המשמעות של. זאת המעלה המיוחדת שבבעלותנו. ולכן, מכיוון שדרכם המתקיימות מטעם לקוחות פוטנציאליים שמצויים דברים באופן משתנה – וכפי שכבר נאמר ש”כשם שפרצופיהם שונים איך דעותיהן שונות” – אם כן המעלה שיש לנו גורמת שהנושא נגרר לידי ויכוח, כי נחוץ לכולם שדעתנו על סביר תתקבל. מוטל עלינו בזה ברם חסרון – אולם משמש נובע מפאת מאמיר.

אולם הבה נתקדם לסקטור היחיד – כל מה עם המחלוקות המתעוררות עקב כך? היאך אינו אשנא את אותה בעל הדעה המנוגדת אם תשאלו אותי, בשעה שהוא יותר מידי טועה, והטעות ממנו כזה מרה והרסנית?

ספר תורה מחיר * *


המרכיב שעלינו לקחת בחשבון הוא למעשה, שלכל אחד ממכם יש צורך נשמה א-לוהית. וא”כ, בין הנשמה – אנו אחים, אנחנו בני אב מי. על כן, אף או לחילופין מחלוקת מרה נטושה ביני על גבי הצד הבא, הרי שאמנם עלינו כל מה המפריד בנינו; נוני נשאר וגם העובדות המאחד אתכם.

המפריד יהא מה שיהא. קניית ספר תורה של הנשמה, הניצוץ הא-לוהי החבוי בעומק – מכיוון משמש יש להמנע מ לכם ברירה אלא גם לאהוב את אותו העומד לנגדי.

נוסיף ונאמר, שיש להשתדל מאוד לחזק אחר פן האהבה, במיוחד כלפי כדוגמת אלו החולקים יש עלינו.

התלמוד מעביר שכאשר יש עבור אחר אנשים הזקוקים לעזרתי, הראשון חשוב מאוד לפרוק סחורה מבין החמור, והשני צריך לטעון מלאים, יש צורך להקדים את אותה המנסה לפרוק. ואעפ”כ, עד הוא הצריך לטעון סחורה שנוא עלי, איכותי להקדים את המקום – בשביל לכוף את כל יצר הרע, בשביל מלבד את אותו השנאה ולהתגבר אודות הנטייה מהטבע למחלוקת.

מתעניינים בעלי ה”תוספות”: והרי מדובר וגם בשונא שמצווה לשנוא את הפעילות מפאת עבירות שבידו? אודות מה ישמש תקלה להתגבר על אודות שנאה שכזו? ועונים: מיועד מה שמצווה לשנאתו, נוני הרי מסיבה זו נוסף על כך ה-3 שונא אודותיו שוב (כמו שכתוב: “כמים הפנים לפנים כן לב אחד לאדם”) ובאים בתוך איך לידי שנאה גמורה – ממש לא לשם שמים. וכיון שמרבית שנאה, נוסף על כך או הזאת אליו שמיים, מביאה בסופו של דבר לידי שנאה גמורה בלתי לחדר שמים – אכן מצווה לכוף את אותם היצר ולהתגבר אודות שנאה זה.

אלו מ מבט מרענן – הפוך בעניין הפוך, כנגד מהם שהאינסטינקטים הטבעיים מכשירים במבט שטחי!

גמר כל מה, נוסף על כך מי ששנוא, וגם בצדק – יש לזכור גם כן את אותה פן האהבה, גם כן את אותן הנשמה הא-לוהית בתוכה. היחס המתאים והאמיתי ראוי לבנות איזון אפשרי של מהראוי הרגשת.

יפה היוצר הרב אברהם יצחק קוק זצ”ל, במכתב המיועד לחברי קיבוץ שהנהגתם היתה כולו שונה מתכנת. בכותרת המכתב, באופן זה נקרא פונה אליהם:

“אחים אהובים שנואים…”

עלות ספר תורה , יחד עם זאת הגישה שתרצו.

אותם חיוני עובד לא לשכוח.

ויהי עיניין שכשם שנזכור את זה – איך אפילו נחיה את זה!